Minister Hilde Crevits ambitieus tijdens hoogmis van zeewetenschappen: “Kennis is bron van duurzaamheid” | Compendium Kust en Zee

Minister Hilde Crevits ambitieus tijdens hoogmis van zeewetenschappen: “Kennis is bron van duurzaamheid”

Hoge verwachtingen

Op 2 maart sprak Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Visserij Hilde Crevits meer dan 400 jonge vorsers toe ter gelegenheid van de VLIZ Marine Science Day, de jaarlijkse hoogmis van de zeewetenschappen. Ze benadrukte de grote interesse en hoge verwachtingen die Vlaanderen stelt in het mariene onderzoek en in wat de zee de maatschappij kan bijbrengen.

Nieuwe cijfers tonen dat in onze Noordzee elke plek door gemiddeld vier verschillende gebruiksfuncties kan worden aangewend. Deze drukte op zee is een uitdaging voor de economische gebruikers (de zogenaamde Blauwe Economie) en vergt een bewustzijn rond de verwachte maatschappelijke meerwaarde van hun activiteiten. We kijken naar de zee voor gezonde vis maar liefst met zo weinig mogelijk bijvangst en bodemberoering. De zee is een bron voor schone hernieuwbare energie, idealiter zonder het mariene milieu te schaden. Scheepvaart en havens zijn cruciaal, maar liefst met zo weinig mogelijk emissies en onderwatergeluid. En de kust vraagt bescherming tegen de stijgende zeespiegel, als het enigszins kan met een zeewering die terzelfdertijd de natuur versterkt en plaats biedt voor toerisme en recreatie. Voor elk van deze uitdagingen is een excellente wetenschappelijke kennisbasis nodig om tot duurzame oplossingen te komen.
 

Groei zeewetenschappen hand in hand met ontplooiing Blauwe Economie

In het voorbije decennium is de zeewetenschap er in ons land met rasse schreden op vooruitgegaan. Dat blijkt uit de nieuwste, vierde editie van de Kennisgids van het Compendium voor Kust en Zee. Dit naslagwerk over het gebruik van onze kust en zee toont hoe de kennis over opkomende gebruikers van onze Noordzee – zoals maricultuur, op de natuur gebaseerde kustbescherming of offshore energie – uitgegroeid is tot een solide en volwassen basis. Er is ook duidelijk een grotere diversiteit in de manier waarop de nieuwe kennis tot stand komt. Meer en meer werken wetenschappers voor hun onderzoek samen met stakeholders uit het beleid, de blauwe economie of de brede maatschappij. Dergelijke samenwerking over de grenzen van organisaties en disciplines heen is cruciaal om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.  

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) coördineert de publicatie van de Kennisgids van het Compendium voor Kust en Zee, in samenwerking met meer dan honderd experten.
 

Burgers betrekken

Projecten met een actieve betrokkenheid van de industrie, het beleid en maatschappelijke groeperingen zijn meer en meer de norm. Ook initiatieven met burgers, ‘citizen science’ projecten, dragen in toenemende mate bij tot de mariene kennis. Voorbeelden zijn de VLIZ-burgerwetenschapsacties de Grote Schelpenteldag (kustbrede jaarlijkse telling van strandschelpen), SeaWatch-B (continue monitoring Noordzee) en ZEEKERWETEN (eenmalig publieksfestival rond hoe burgers kunnen bijdragen aan de monitoring van fauna en flora).

In het nieuwe convenant met de Vlaamse overheid (periode 2022-26) heeft het VLIZ de opdracht die vele vormen van samenwerking rond de mariene wetenschappen te bevorderen en de brede bevolking hiervan de vruchten te laten plukken. Prangende vraagstukken rond het klimaat en de biodiversiteit spelen hierin een belangrijke rol, mede in het kader van het Decennium van Oceaanwetenschappen voor een Duurzame Ontwikkeling 2021–2030.

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits: “Met Vlaanderen grijpen we dit Decennium van Oceaanwetenschappen aan als het momentum om belangrijke stappen te zetten in maatschappelijk relevant marien onderzoek en om onze groeiende kennis nog meer om te zetten in duurzame oplossingen in de praktijk. Een versterkte samenwerking tussen overheden, burgers, wetenschappers en ondernemers is daarbij cruciaal. Alleen samen kunnen we uitdagingen op vlak van klimaat en biodiversiteit het hoofd bieden. Het Vlaamse instituut vóór de Zee doet haar naam hierbij alle eer aan, door een centrale rol op te nemen in het bevorderen van die samenwerking en het stimuleren van onderzoek over de grenzen van organisaties en disciplines heen.”
 

Video’s

Download Kennisgids

Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Martens, C.; Sandra, M.; De Raedemaecker, F.; Devriese, L; Lescrauwaet, A.-K.; Depoorter, M.; Moulaert, I.; Mees, J. (Ed.) (2022). Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206128. 275 pp. [meer]

Pdf:  http://www.compendiumkustenzee.be/nl/node/548?module=ref&refid=348160


Perscontacten

Scroll To Top

(c) afbeelding: kabinet Minister Crevits - Vlaamse overheid