Save the date - Belgische overheid organiseert stakeholder overleg rond “Biodiversity Beyond National Jurisdiction” | Compendium Kust en Zee

Save the date - Belgische overheid organiseert stakeholder overleg rond “Biodiversity Beyond National Jurisdiction”

Twee derde van de zeeën en oceanen bevindt zich buiten nationale jurisdictie. Op dit moment is de bescherming van deze volle zee en de zeebodem slechts op zeer algemene wijze geregeld door het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS, 1982). Er bestaat bijvoorbeeld geen procedure om mariene beschermde gebieden aan te duiden, er is geen reglementering voor genetische bronnen die in veelvoud aanwezig zijn en de verplichting om milieu-impactanalyses uit te voeren is niet uitgewerkt.

Het zogenaamde “BBNJ-proces” (“Biodiversity Beyond National Jurisdiction”) wil hier verandering in brengen. Via resolutie 72/249 van 24 december 2017 creëerde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een Intergouvernementele Conferentie die zich moet buigen over het opstellen van een tekst voor een internationaal juridisch bindend verdrag onder UNCLOS over de bescherming en het duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit buiten nationale jurisdictie.

De eerste sessie van deze conferentie vond plaats in 2018. Drie verdere sessies volgen, waarvan 2 in 2019.

Aangezien de conferentie op 14 februari 2019 op de details van het verdrag zal ingaan, wensen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, belast met dit dossier, Belgische stakeholders te informeren en consulteren over de vier sleutelonderwerpen van het toekomstig verdrag:

  • Mariene beschermde gebieden;
  • Milieu-impactanalyses;
  • Mariene genetische bronnen;
  • Capaciteitsopbouw en technologietransfer.

Meer informatie over het BBNJ proces is te vinden op: https://www.un.org/bbnj/.  

Een formele uitnodiging en een gedetailleerd programma volgt later.

Voor meer informatie, contacteer:

antoine.misonne@diplobel.fed.be of sophie.mirgaux@milieu.belgie.be