Noordzeeforum 2050 stelt eindrapporten voor op weg naar visietekst voor de Noordzee | Compendium Kust en Zee

Noordzeeforum 2050 stelt eindrapporten voor op weg naar visietekst voor de Noordzee

Acht maanden na de start van het Noordzeeforum worden de eindrapporten van de verschillende werkgroepen gepresenteerd aan staatssecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer. De rapporten effenen het pad naar een geïntegreerde ‘Noordzeevisie 2050’. De betrokkenen zijn tevreden over de constructieve sfeer en de ambitieuze gestelde doelstellingen voor onze Noordzee.

 

Terug in december 2016 lanceerde staatssecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer, het Noordzeeforum voor de ontwikkeling van een ‘Noordzeevisie 2050’. Binnen dit Noordzeeforum worden betrokkenen uit verschillende sectoren (private sector, NGOs, lokale besturen, kenniscentra, middenveld, media, administraties) samengebracht om over de beleidsdomeinen heen in dialoog te treden en met een open visie na te denken over de langetermijn toekomst van de Noordzee (2018-2050). Via drie naast elkaar bestaande werkgroepen (Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie) kon men onder begeleiding van een expert binnen vier contactmomenten toewerken naar een visie die het geheel van relevante opportuniteiten en bedreigingen in de Belgische Noordzee voor de periode 2018-2050 overschouwt. Het streefdoel van deze wergkroepen was om vanuit een wetenschappelijk oogpunt en via een bottom-up approach te komen tot drie eindrapporten die binnen elke werkgroepthematiek de visie van de betrokkennen reflecteren. Binnen de WG Natuurlijkheid stelt men als randvoorwaarde dat alle toekomstige activiteiten het ontwikkelen en behouden van een gezond en veerkrachtig ecosysteem dienen te waarborgen; De werkgroep ‘Blauwe Economie & Innovatie’ legt de focus op het optimaal inspelen op economische capaciteiten en troeven voor innovatie in het Belgisch deel van de Noordzee waar Meervoudig Ruimtegebruik synergieën verkent tussen de gebruikersfuncties in het BNZ om te komen tot een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik van de beschikbare ruimte. De drie werkgroepen zijn verweven door middel van transversale thema’s: duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, governance/beheersstructuren, veiligheid, land-zee interactie en grensoverschreidend.

Nu is het resultaat van deze oefening klaar en werden de drie rapporten gepresenteerd aan staatssecretaris voor Noordzee Philippe de Backer en de deelnemers van de verschillende werkgroepen. De eindrapporten zijn algemeen goed ontvangen en geven blijk van een open, ambitieuze visie met een hoge graad van overeenstemming van waar we in de toekomst met onze Noordzee naartoe moeten en de weg hiernaartoe. In de laatste fase van het Noordzeeforum project worden deze rapporten gecondenseerd in één coherente visitietekst ‘Noordzee 2050’ tegen oktober 2017. Een officiële voorstelling van de finale visietekst en slotconferentie volgt in december 2017. De visietekst zal vervolgens worden opgenomen als bijlage bij het nieuwe MRP (2020).

Het Compendiumsecretariaat was erg nauw betrokken bij het Noordzeeforum traject: Als lid van de Noordzeeraad bevond het zich in de positie om het forum vorm te geven, te begeleiden en te overzien. Verder speelden wij onze rol als centraal aanspreekpunt voor het aanleveren van kennis, cijfers en informatie en waren we vertegenwoordigd in alle werkgroepen. Het Compendium Kust en Zee 2015 werd tevens ingezet als basisdocument bij het opstellen van de startnota’s van de verschillende werkgroepen.