Wetgeving Natuur en milieu | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Natuur en milieu

17 resultaten
ASCOBANS

Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noord- en Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Ierse Zee

 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Biodiversiteitsverdrag

Verdrag inzake biologische diversiteit

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Conventie van Bern

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Decreet integraal waterbeleid

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 • Type wetgeving
  • Decreet
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
Dochterrichtlijn prioritaire stoffen

Richtlijn 2008/105/EG: milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG: de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Richtlijn 2008/56/EG: vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Kaderrichtlijn Water

Richtlijn 2000/60/EG: vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
MMM-wet

Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

 • Type wetgeving
  • Wet
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
OSPAR-Verdrag

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Ramsar

Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Verdrag van Bonn

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Verordening invasieve uitheemse soorten

Verordening (EG) nr. 1143/2014: de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

 • Type wetgeving
  • Verordening
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Vogelrichtlijn

Richtlijn 2009/147/EG: het behoud van de vogelstand

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
Walvisvaartverdrag

Internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst

 • Type wetgeving
  • Verdrag
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
Wet natuurbehoud

Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

 • Type wetgeving
  • Wet
 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
Zwemwaterrichtlijn

Richtlijn 2006/7/EG: het beheer van de zwemwaterkwaliteit

 • Type wetgeving
  • Richtlijn
 • Thema
  • Natuur en milieu
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa