Wetgeving Natuur en milieu | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Natuur en milieu

17 resultaten
ASCOBANS

Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Noord- en Oostzee en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de Ierse Zee

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Overeenkomst
CBD

Verdrag inzake biologische diversiteit

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Conventie van Bern

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Decreet integraal waterbeleid

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Dochterrichtlijn prioritaire stoffen

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/ EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Kaderrichtlijn Water

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
MMM-wet

Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
OSPAR

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

 • Thema
  • Geïntegreerd
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Ramsar

Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verdrag van Bonn

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verordening invasieve uitheemse soorten

Verordening (EG) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Vogelrichtlijn

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn
Walvisvaartverdrag

Internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Wet natuurbehoud

Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

 • Thema
  • Natuur en milieu
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Zwemwaterrichtlijn

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG

 • Thema
  • Natuur en milieu
  • Toerisme en recreatie
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Richtlijn