Baggeren en storten | Compendium Kust en Zee

Baggeren en storten

Meer dan 99% van het sediment dat gestort wordt in zee is afkomstig van het baggeren van havens en vaargeulen. Tussen 1990 en 2007 schommelde de totale hoeveelheid gestort materiaal in de OSPAR-regio tussen 80 en 130 miljoen ton (droog gewicht). In België werd in 2013 bijna 12 miljoen ton (droog gewicht) gestort. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Baggeren en storten’ voor het Belgisch deel van de Noordzee. De situatie van de bagger- en stortactiviteiten in het Schelde-estuarium komt aan bod in het hoofdstuk 'Schelde-estuarium'. De internationale regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot baggeren en storten binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.