Impact | Compendium Kust en Zee

Impact

Onderstaande lijst betreft een niet-exhaustieve weergave van de publicaties, initiatieven en projecten waarvoor het Compendium voor Kust en Zee tot dusver een bijdrage heeft geleverd. Hierbij worden verschillende categorieën/doelgroepen onderscheiden: beleid, wetenschappen, groot/geïnteresseerd publiek en industrie.

 

Beleid
Beleidsniveau Publicatie, initiatief of project
Internationaal Belgische bijdrage aan het UNESCO Global Ocean Science Report (Compendium voor Kust en Zee werd verspreid naar de lidstaten als voorbeeld van good practice)
Internationaal Nationale (België) en regionale (Vlaanderen) bijdrage aan een internationale bevraging in het kader van het UNESCO Global Ocean Science Report betreffende marien onderzoek, investeringen, capaciteit, infrastructuur, data en informatie-uitwisseling, etc.
Internationaal Bijdrage aan de methodologie voor de inventarisatie en de ontwikkeling van indicatoren van mariene onderzoekscapaciteit en onderzoeksoutput in het kader van het Vlaams-UNESCO Science in Trust (FUST) project “Southeast Pacific data and information network in support to integrated coastal area management” (SPINCAM)
Internationaal Het Compendium voor Kust en Zee wordt vermeld in het 'ICES Interim Report of the Working Group for Marine Planning and Coastal Zone Management' (WGMPCZM)
Internationaal Het Compendium voor Kust en Zee fungeerde als informatiebron in hoofdstuk 2 van het boek: Governing Oceans: Policy Development, Implementation and Evaluation (2024).
Europees JPI Oceans - input voor Mapping of science landscape and preliminary analysis
Europees JPI Oceans - input voor Improving Science-Policy Interfaces: Recommendations for JPI Oceans
Europees JPI Oceans - input voor Mapping and preliminary analysis of policy needs for evidence
Europees Voorstelling Compendium voor Kust en Zee binnen de Marine Resources Unit, DG Research and Innovation, European Commission - Sigi Gruber
Europees Input voor de EC Consultation on the developments in the seabed mining sector in the EU
Europees Bijdrage aan de methodologische aanpak en nationale inventarisatie voor het “Report on marine science capacity in the Mediterranean and Black Sea regions” – in het kader van People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast (PEGASO, EU FP7 project)
Europees Nationale gevalsstudie (België) in het COLUMBUS project 'Kennis Transfer voor Blue Growth': testcase voor de toepassing van de COLUMBUS EU-methodologie op nationaal niveau, op basis van Compendium inventarisatie van mariene (onderzoeks)projecten
Europees Vermelding bij country information profile van België op het European MSP Platform
Europees Vermelding bij de sectorinformatie over Kabels en Pijpleidingen op het European MSP Platform
Europees Het Europees MSP-Platform erkent het Compendium voor Kust en Zee als Good Practice voorbeeld voor België
Europees Vermelding op website Marine Biotechnology ERA-NET
Europees Compendium voor Kust en Zee opgenomen in EU Best Practices repository inzake kennisvalorisatie
Federaal Input bij de opmaak van het Maatregelenprogramma van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
Federaal Informatiebron bij de besluitvorming rond de implementatie van het Nagoya protocol in België

Federaal

VLIZ (2015). Beleidsinformerende Nota: Initial risk assessment under Regulation A-4 of the Ballast Water Management Convention for Belgium using the joint HELCOM/OSPAR Harmonised Procedure. VLIZ Beleidsinformerende nota's BIN 2015_002. Oostende. 88 pp
Federaal Input voor rapportage 'Current Status of MSFD in Belgium' door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
Federaal Input voor 'MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee (juni 2016)'
Federaal Input voor kennisdocument "Belgian marine sand: a scarce resource?"
Federaal Basisdocument voor de startnota's van de werkgroep natuurlijkheid, meervoudig ruimtegebruik en blauwe economie en innovatie binnen het Noordzeevisie-2050 traject
Federaal Compendium voor Kust en Zee gebruikt als informatiebron bij herziening initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren in kader van KRMS
Federaal Compendium voor Kust en Zee gebruikt als informatiebron bij de actualisatie van de socio-economische analyse van het Belgisch deel van de Noordzee in kader van KRMS (Belgische Staat 2018)
Federaal Lescrauwaet, A.-K. (2018). Tenuitvoerlegging van het Nagoya Protocol in België: Federale wet inzake toegang tot de federale (mariene) genetische rijkdommen (Nagoya Protocol). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-62-7. 13 pp.
Federaal Input bij de Strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan (Volckaert en Durinck 2018).
Federaal Gebruikt bij opstellen maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027) in het kader van de KRMS (FOD Volksgezondheid)
Federaal/Vlaams VLIZ (2014). Marien onderzoek en het marien en maritiem beleid in het federaal en het Vlaams regeerakkoord. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2014_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp.
Vlaams De Snijder, N.; Brouckaert, E.; Hansen, K.; Heyman, J.; Polet, H.; Welvaert, M. (2015). Vistraject: Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. ILVO/Rederscentrale: Oostende. 131 pp.
Vlaams Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Hoofdstuk 23 - Ecosysteemdienst kustbescherming, in: Stevens, M. (Ed.) (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. pp. 1-34
Vlaams VLIZ (2014). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2014_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 48 pp.
Vlaams VLIZ (2014). De problematiek van de Japanse oester (Crassostrea gigas) aan de Vlaamse kust. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2014_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp.
Vlaams Input voor SALV adviezen met betrekking tot visserij en mariene dossiers
Vlaams Metropolitaan kustlandschap 2100 - Eindrapport fase 3 - deel 2: exploratief ontwerpend onderzoek
Vlaams LARA/VIRA 2016
Vlaams VLIZ (2016). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_002. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 58 pp.
Vlaams Input Vlaams Wetenschapsbeleid in de context van de uitbreiding van het BONUS-programma naar de Noordzee
Vlaams Informatie uit het Compendium voor Kust en Zee aangewend in de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust 2017 - deelrapport 1
Vlaams Compendium voor Kust en Zee wordt vermeld in het Visserijrapport 2018 van het Departement Landbouw en Visserij
Vlaams Cijfermateriaal uit Compendium gebruikt in adviesvorming rond deelname FWO aan COFUND Blue Bioeconomy
Vlaams Het Compendium voor Kust en Zee speelde een rol in de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier van de zesde Vlaamse speerpuntcluster, de 'Blauwe Cluster’. Het Compendium voor Kust en Zee zal ook blijvend zijn rol als knowledge broker spelen door het verbinden van vragen vanuit de industrie met het marien-maritieme wetenschappelijke landschap.
Vlaams Het Compendium voor Kust en Zee en het Kustportaal werden geconsulteerd ter voorbereiding van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027
Prov. West-Vlaanderen - Vlaams VLIZ (2014). De effecten van pulsvisserij door Nederlandse vaartuigen in Belgische wateren - een synthese van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2014_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 22 pp.
Prov. West-Vlaanderen - Vlaams van Winsen, F.; Verleye, T.; Vanderperren, E.; Torreele, E.; Derudder, N.; Verlé, K.; Polet, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België. ILVO Mededeling, 206. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 138 pp.
Prov. West-Vlaanderen Input regionota Kust in het kader van de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Prov. West-Vlaanderen Rede van de Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé 'Een zee van kansen - Onze Noordzee'
Prov. West-Vlaanderen Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak, in: Samyn, R. et al. (Ed.) Een terugblik in perspectief. 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen. pp. 57-70
 

 

Wetenschappen

Publicatie, initiatief of project
Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp.
Coates, D. (2014). The effects of offshore wind farms on macrobenthic communities in the North Sea. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. 182 pp.
Policy within and through law: Proceedings of the 2014 ACCA-conference geredigeerd door J. De Bruyne,M. de Potter de ten Broeck,I. Van Hiel
Johannesen, O. & Lassen, H. (2014). Decision-making Management Procedures: Cost - Efficiency - Democracy in selected procedures in maritime spatial planning.
Olsen, E., Fluharty, D., Hoel, A.H., Hostens, K., Maes, F., Pecceu, E. (2014). Integration at the Round Table: Marine Spatial Planning in Multi-Stakeholder Settings. Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0109964
Vanden Borre, M. (2014). Een juridische analyse van de Scheldeverdragen tussen België en Nederland. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid: Gent. pp. 139 + bijlagen
Derudder, T.; Maes, F. (2014). Assessment of the actual legal situation in Belgium - WP 2.1.2.. SeArch: [s.l.]. 51 pp.
Chernoshtan, A. (2015). Mariene Ruimtelijke Planning. Master thesis. Universiteit Gent, 80 pp.
Vansteenbrugge, L. (2015). The non-indigenous ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Southern North Sea: ecological and socio-economic effects related to its trophic position and the current distribution of gelatinous zooplankton. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. ISBN 978-90-5989-837-0. 287 pp.
Van Lancker, V.; Deronde, B.; De Vos, K.; Fettweis, M.; Houthuys, R.; Martens, C.; Mathys, M. (2015). Kust en zee, in: Borremans, M. (Ed.) (2015). Geologie van Vlaanderen. pp. 340-408
Dobbelaere, C. (2015). Bepaling van de microbiële diversiteit op mariene sedimenten via DGGE profielen voor het bepalen van de mogelijke impact van antropogene activiteiten. BA Thesis. Howest (Hogeschool West-Vlaanderen): Brugge. 63 pp.
Haspeslagh, J. (2015). Open Research Data. Het Vlaams Instituut voor de Zee. META 7(5): pp. 14-17
Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Sediment transport in the Schelde-estuary: a comparison between measurements,transport formula and numerical models, in: (2015). Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. 87-89
Queffelec, B. & Maes, F. (2015). Transboundary maritime spatial planning across the French–Belgian maritime borders. Transboundary Marine Spatial Planning and International Law. 154 pp.
Slabbinck, B. (2015). Een andere kijk op de kust: De transformatie van een kanarie in een feniks. Course certificate Thesis. Universiteit Gent/Havenbedrijf Gent: Gent. 267 pp.
Bijdrage bij de ontwikkeling van de Blue Growth-strategie Marine@UGent
Khakzad, S.; Pieters, M.; Van Balen, K. (2015). Coastal cultural heritage: a resource to be included in integrated coastal zone management. Ocean Coast. Manag. 118(Part B): pp. 110-128
Schallier, R. & Van Roy, W. (2016). Oil pollution in and around the waters of Belgium, in: Carpenter, A. (Ed.) (2015). Oil pollution in the North Sea. pp. 93-115
Coates, D.; Kapasakali, D.-A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2016). Short-term effects of fishery exclusion in offshore wind farms on macrofaunal communities in the Belgian part of the North Sea. Fish. Res. 179: pp. 131-138.
Opstellen nota 'Overzicht onderzoek met betrekking tot kustveiligheid in België' op vraag van expert T.U. Delft (25/10/2016)
Maes, F. (2016). Ruimtelijke planning op zee in België: van plan naar proces en een nieuw plan. Tijdschrift voor milieurecht. pp. 415-439
Lettany, H.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; Derudder, T.; Rabaut, M. (2016). Assessment of the actual legal situation in Belgium - WP 2.1.2 - Aanvulling. SeArch: [s.l.]. 61 pp.
Blondeel, L.; Verlé, K.; Vlaemynck, G.; Braeckman, R.; Vermeersch, X.; Vanderperren, E.; Torreele, E. (2016). VERWERKVIS - De Vlaamse visserijsector en de visverwerkende nijverheid: Status, noden en kansen. ILVO Mededeling, 209. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 100 pp.
Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie KU Leuven. Finale versie 2017. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende.
Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie Universiteit Gent (AUGent). Finale versie 11/04/2017. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 31 pp.
Pirlet, H.; Bouchti, Z.; Lust, H.; Dauwe, S.; Rondelez, J. (2017). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2017_002. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-9204-349-8. 59 pp.
Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two marine parasitic crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): pp. 143–153. https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12
Vandegehuchte, M.; De Rijcke, M.; Everaert, G.; Missiaen, T.; Hablützel, P.; Mees, J. (2018). VLIZ Research Framework. VLIZ Special Publication, 80. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 68 pp.
Larkin, K.; Heymans, S.J.J. (2018). Strategic foresight paper on AtlantOS in the European context. European Marine Board: Oostende. 48 pp.
Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22.https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7
Rondelez, J.; Lonneville, B.; Tyberghein, L.; Verleye, T.J. (2019). The Coastal Portal – a one stop shop for spatial data of the Belgian North Sea and coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 76
Verlé, K.; Sys, K.; Pecceu, E.; Verleye, T.; van Winsen, F.; Lescrauwaet, A.-K. (2020). The re-emergence of small-scale fisheries in Belgium? – An enquiry, in: Pascual-Fernández, J.J. et al. Small-Scale Fisheries in Europe: Status, resilience and governance. MARE Publication Series, 23: pp. 369-394. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37371-9_18
Public Space; De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp.
De Baere, K.; Van Haelst, S.; Chaves, I.; Luyckx, D.; Van Den Bergh, K.; Verbeken, K.; De Meyer, E.; Verhasselt, K.; Meskens, R.; Potters, G.; Melchers, R. (2020). The influence of concretion on the long-term corrosion rate of steel shipwrecks in the Belgian North Sea. Corrosion engineering, science and technology First Online: 1-10. https://hdl.handle.net/10.1080/1478422x.2020.1807163

Staudt, F.; Gijsman, R.; Ganal, C.; Mielck, F.; Wolbring, J.; Hass, H.C.; Goseberg, N.; Schüttrumpf, H.; Schlurmann, T.; Schimmels, S. (2021). The sustainability of beach nourishments: a review of nourishment and environmental monitoring practice. J. Coast. Conserv. 25(2). https://dx.doi.org/10.1007/s11852-021-00801-y

Het Compendium voor Kust en Zee is opgenomen als best practice voorbeeld in het knowledge exchange platform van H2020 COASTAL-project: Collaborative Land-Sea Integration Platform

 

Groot/geïnteresseerd publiek

Publicatie, initiatief of project
De Grote Rede 37 (2013). De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp.
Een marien ruimtelijk plan [MRP] voor het Belgische deel van de Noordzee [BNZ]. (2014). In: Ruimte: Vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Ruimte 6(22): pp. 16-17.
Pirlet, H.; Rumes, B.; Degraer, S.; Lauwaert , B. (2014). Offshore windmolens in de Belgische Noordzee. In: Ruimte: Vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Ruimte 6(22): pp. 68-71.
Van de Velde, M.; Rabaut, M.; Herman, C.; Vandenborre, S. (Ed.) (2014). Er beweegt wat op zee... Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 23 pp.
Pirlet, H. (2014). De Kustbarometer: Hoe is het Belgisch mariene onderzoek eraan toe?, in: (2014). De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 23
Pirlet, H. (2014). De kustbarometer: Hoeveel zand wordt er gewonnen in het Belgisch deel van de Noordzee?, in: (2014). De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 25
Copejans, E. (2014). Wat iedere leerling over de oceaan zou moeten weten, Ocean literacy. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2014: pp. 63-70
Bijdrage aan Portugees tijdschrift Economia do Mar voor een themanummer over het mariene/maritieme veld in België
Pirlet, R.; Rappé, K.; Naudts, L. (2015). Belgische onderzoekschepen toen, nu en in de toekomst, in: (2015). De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 7-14
Maelfait, H. (2016). De kustbarometer: De indicator: het belang van de landbouw in de kustzone, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 19
Aanlevering economisch cijfermateriaal met betrekking tot het Belgisch deel van de Noordzee voor een animatie in het één-programma 'Voor hetzelfde geld'
Mathys, P. (2016). De kustbarometer: De indicator: Aantal windmolens in het Belgisch deel van de Noordzee, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 27
Custers, F. (2019). MO*. Reportage: Zand wordt vooral gebruikt als grondstof voor stortklaar beton: Als het zo verder gaat, dan is binnen 80 jaar het zand van onze Noordzee op.
De Tijd. Dossier Noordzee. Medewerking van het Kustportaal team aan de creatie van het kaartmateriaal van Dossier Noordzee van zakenkrant De Tijd.

 

Industrie en Innovatie

Publicatie, initiatief of project
Bijdrage voor Flanders Maritime Cluster (presentatie Blue growth - opstellen competitiviteitsnota)
Bijdrage aan nodenbevraging bij industrie en academici over mariene en maritieme testinfrastructuur (POM West-Vlaanderen 2015)
Bijdrage aan organisatie evenement 'Marine Science meets Maritime Industry' (2016)
(2017). MER voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform voor de kust van Oostende. Projectnummer: BE0116000667. ARCADIS: Gent. 167 pp.
Het Compendium voor Kust en Zee speelde een rol in de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier van de zesde Vlaamse speerpuntcluster, de 'Blauwe Cluster’. Het Compendium voor Kust en Zee zal ook blijvend zijn rol als knowledge broker spelen door het verbinden van vragen vanuit de industrie met het marien-maritieme wetenschappelijke landschap.
Informatiebron in visietekst "Zeewieren in Vlaanderen 2020-2035: Oplossen van niet-technologische barrières voor het ontluiken van een lokale Vlaamse kweek, verwerking en vermarkting van zeewierproducten".
Informatiebron bij het in kaart brengen van het economisch en maatschappelijk belang van de blauwe economie voor Vlaanderen voor de Blauwe Cluster (Bilsen et al. 2019)
Vermelding in het Blue Economy Report 2020 van de Europese Commissie in het kader van de Vlaamse bijdrage aan de Blauwe Economie.
Informatiebron bij het Ontwerp Passende Beoordeling Zeeboerderij Westdiep.