Beleidsverklaring staatssecretaris voor de Noordzee 2016 | Compendium Kust en Zee

Beleidsverklaring staatssecretaris voor de Noordzee 2016

Op 2 juni 2016 werd de nieuwe beleidsverklaring van de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Philippe De Backer, gepubliceerd. De beleidsverklaring kan hier gedownload worden.

De staatssecretaris zal in de komende legistratuur onder meer uitvoering geven aan de volgende zaken:

 • Verder versterken van de ontwikkelingen binnen de blauwe groei, waarbij de aandacht zal gaan naar het volledige spectrum van zowel bestaande als nieuwe sectoren
 • Evaluatie en herziening van het marien ruimtelijk plan, inclusief de uitbouw van een Noordzeevisie richting 2050
 • Verderzetting van de herziening van het Belgisch maritiem recht met het oog op het behoud van een kwaliteitsvolle en competitieve vloot
 • Aanscherpen van het handhavingsbeleid (milieutoezicht en controle)
 • Verdere uitbouw van de capaciteit aan hernieuwbare energie in de hiervoor voorziene zone tot 2.200 MW, inclusief het stimuleren van onderzoek naar alternatieve energiebronnen
 • Kostenefficiënte uitwerking van een stopcontact op zee met zicht op de toekomstige aansluiting op een groot offshore gelijkstroomnet in Europa (North Sea Countries Offshore Grid Initiative)
 • Streven naar verdere natuurontwikkeling (duurzaam marien milieu) door uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Habitatrichtlijn (instandhoudingsdoelstellingen, procedure voor passende beoordeling) en visserijmaatregelen.
 • Onderzoeken van de wenselijkheid voor bijkomende (commerciële) aquacultuurzones en speciale aandacht voor aquacultuur binnen de Noordzeevisie richting 2050
 • Nemen van bijkomende beschermingsmaatregelen voor wrakken die erkend zijn als historisch erfgoed
 • Bestrijden van marien afval (heropstart Fishing for Litter)
 • Aanscherpen van het publieke bewustzijn omtrent de impact van dagdagelijkse en economische activiteiten op het mariene milieu en de Noordzee in het bijzonder