Geef uw mening over de ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie | Compendium Kust en Zee

Geef uw mening over de ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie

De Belgische Mariene strategie is onze nationale strategie om in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) het mariene milieu van het BNZ te beschermen. Het belangrijkste doel is het bereiken en behouden van een ‘goede milieutoestand’ van de mariene wateren en waar mogelijk de geleden schade aan het ecosysteem te herstellen.

Om dit doel te bereiken zijn er vanuit de KRMS een aantal stappen bepaald die de lidstaten dienen te volgen. Zo kwam er in 2012 een initiële beoordeling van de toestand van de Belgische mariene wateren en werden de goede milieutoestand, de daarmee samenhangende milieudoelen en indicatoren en een socio-economische analyse van activiteiten op en rond de zee beschreven. Na het beschrijven van een monitoringsprogramma in 2014 en een maatregelenprogramma (2015), volgde in 2016 de implementatie hiervan.  De coördinatie van deze stappen gebeurt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de dienst BMM van OD Natuur is verantwoordelijk voor de monitoring.

Elk van deze stappen worden om de zes jaar herzien en momenteel loopt er een openbare raadpleging waar u de mogelijkheid hebt uw mening te geven over de ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie. Indien interesse om hieraan deel te nemen kan u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De openbare raadpleging loopt nog tot en met 15 juli 2018.