Geef uw mening over het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren | Compendium Kust en Zee

Geef uw mening over het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren

De Belgische kustwateren (tot 12 nm) ondergaan de invloed van zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde en de IJzer. Daarnaast is er een instroom van Atlantische wateren en hebben verschillende activiteiten op zee, zoals baggerwerken, scheepvaart en visserij, een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater. Om dit in kaart te brengen, te beheren en te monitoren, stelde de federale overheid een nieuw stroomgebiedsbeheerplan (2022-2027) op.

Dit plan omvat:

  • een beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict en van de Belgische kustwateren;
  • een overzicht van significante drukken en impacts van menselijke activiteit op de toestand van oppervlaktewater (zoals de aanvoer van vervuilende stoffen via rivieren en de invloed van verschillende activiteiten op zee);
  • de resultaten van de monitoringsprogramma’s en een beschrijving van de chemische en ecologische toestand;
  • het maatregelenprogramma: een beschrijving van de aanvullende maatregelen. De verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van kustwateren hangt voornamelijk af van maatregelen die stroomopwaarts worden genomen;
  • de resultaten van de openbare raadpleging (2018-2019) over de kalender met de verschillende fasen in de voorbereiding van dit derde beheerplan en over de belangrijke waterbeheerkwesties.

Het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan wordt opgesteld in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, die in 2000 werd goedgekeurd door de Europese Unie (Richtlijn 2000/60/EC). Doel van deze richtlijn is om een goede ecologische en chemische toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te bereiken en te behouden. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren.

Het eerste stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd goedgekeurd op 7 december 2009 en het tweede op 22 december 2016. Volgens de Kaderrichtlijn Water moeten stroomgebiedsbeheerplannen om de zes jaar worden herzien. De Belgische federale overheid zal het derde stroomgebiedsbeheerplan ten laatste op 22 december 2021 vaststellen.

Details over hoe te reageren en het ontwerpplan zijn te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.