Het Europees Maritime Spatial Planning Platform erkent het Compendium voor Kust en Zee als Good Practice voorbeeld. | Compendium Kust en Zee

Het Europees Maritime Spatial Planning Platform erkent het Compendium voor Kust en Zee als Good Practice voorbeeld.

Het Compendium voor Kust en Zee is recentelijk als een nationaal voorbeeld van een Good Practice opgenomen door het European Maritime Spatial Platform (MSP). Dit platform biedt iedereen die betrokken is bij maritieme ruimtelijke planning in de EU één enkel knooppunt van ervaring en expertise door middel van het uitwisselen en creëren van kennis in dit domein. Het MSP wordt gefinancierd door het Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (DG MARE) van de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFF).

In Europa zijn de 23 kustlidstaten op grond van de MRP-Richtlijn (Richtlijn 2014/89/EU) verplicht om uiterlijk op 31 maart 2021 een nationaal maritiem ruimtelijk plan te ontwikkelen, met een minimale herzieningsperiode van 10 jaar. Met zijn Marien Ruimtelijk Plan 2014-2020 is België één van de koplopers in de wereld op dit vlak geweest. Om de lessen die geleerd zijn van zowel nationale als transnationale processen en projecten vast te leggen en te delen, beschikt het EU MSP-platform nu over een Projectdatabank en een Praktijkdatabank voor het archiveren van de praktische ervaring met maritiem ruimtelijk planning in heel Europa. Er zijn ook informatieprofielen beschikbaar op de website van het MSP-platform, die op een webpagina een overzicht van de status van de MRP-processen in elk van de lidstaten aan de kust bieden. Om het Belgische profiel te raadplegen, klik hier of indien u eerder interesse hebt in de Compendium informatie op de MSP-website, klik dan hier.

Meer achtergrondinformatie over maritiem ruimtelijke planning (MRP):

Maritiem ruimtelijke planning (MRP) wordt in de EU-Richtlijn inzake MRP gedefinieerd als "een proces waarbij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten menselijke activiteiten in mariene gebieden analyseren en organiseren om ecologische, economische en sociale doelstellingen te bereiken". In de praktijk wordt MRP wereldwijd vaak in bredere zin beschouwd als een instrument dat zowel formele als informele ondernemingen en initiatieven omvat die betrekking hebben op de wijze waarop de mariene ruimte moet worden gebruikt in overeenstemming met de doelstellingen en waarden die door de samenleving zijn overeengekomen. De MRP-Richtlijn van de EU bevat een aantal minimumeisen voor maritieme ruimtelijke plannen, met inbegrip van een verwijzing naar aspecten zoals:

  • interacties tussen land en zee;
  • de ecosysteemgerichte aanpak;
  • samenhang tussen MRP en andere processen zoals geïntegreerd kustbeheer;
  • de betrokkenheid van de belanghebbenden;
  • het gebruik van de beste beschikbare gegevens;
  • grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten;
  • en samenwerking met derde landen.

Maritiem ruimtelijke planning maakt ook deel uit van het overkoepelende Geïntegreerde Maritieme Beleid van de EU, dat tot doel heeft "de duurzame ontwikkeling van zeeën en oceanen te ondersteunen en een gecoördineerde, coherente en transparante besluitvorming te ontwikkelen met betrekking tot de sectorale beleidslijnen van de Europese Unie die van invloed zijn op de oceanen, zeeën, eilanden, kust- en ultraperifere regio's en maritieme sector".