Landbouw | Compendium Kust en Zee

Landbouw

Landbouw is een belangrijke economische sector in de kustzone en ligt vanuit historisch perspectief mee aan de basis van de inpolderingen. De landbouw in de Europese kustregio’s (eerste 10 km) staat sterk onder druk, waardoor tussen 1990 en 2000 ongeveer 2.000 km² aan landbouwgrond verdween. In de Belgische kustzone nam het landbouwareaal in die periode af met 1,85%. De landbouw blijft echter, als onlosmakelijk onderdeel van het agro-voedingssysteem, een belangrijke economische waarde hebben met een lichte stijging op Vlaams niveau over de laatste 10 jaar. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Landbouw’ in de Belgische kustzone. De federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Interactieve grafieken’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot kustgebonden landbouw binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.