Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving | Compendium Kust en Zee

Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving

De beleidsinformerende nota ‘Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee’ geeft een overzicht van de juridische ontwikkelingen inzake de Europese pulsvisserij van de afgelopen 30 jaar. Zowel de historische context als de huidige regelgeving, die het verbod op pulsvisserij vanaf 1 juli 2021 doet ingaan, worden nader toegelicht. Het rapport schetst de situatie in de verschillende Noordzeelanden en  verduidelijkt de totstandkoming van de voormalige Nederlandse pulsvloot. Een belangrijke constatering uit de Europese wetgeving, of de zogenaamde ‘technische maatregelen’, is dat het breed gecommuniceerde verbod onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing is op wetenschappelijk onderzoek.

De huidige bevindingen van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee tonen aan dat het brandstofverbruik, de bodemberoering en - in vele gevallen - de bijvangst lager ligt bij de pulskor dan bij de traditionele boomkor. De directe effecten van een elektrische puls op mariene organismen zijn soortafhankelijk en verschillen tussen de garnaal- en tongpuls. Onderzoekers namen geen duidelijke nadelige effecten waar bij adulte (on)gewervelde dieren blootgesteld aan de garnaalpuls. Bij de tongpuls werd uitsluitend bij een beperkt aantal kabeljauwen, breuken in de wervelkolom en/of aanpalende spierbloedingen vastgesteld. Andere gewervelden en bentische invertebraten ver­toonden geen afgetekende negatieve gevolgen van de tongpuls.

Er heersen evenwel nog heel wat onzekerheden omtrent de ecologische impact van pulssystemen. De meeste studies naar de effecten van pulsvisserij vonden plaats in laboratoriumomstandigheden en zijn niet zomaar vertaalbaar naar natuurlijke omstandigheden. Daarnaast werden mogelijke langetermijneffecten op ontwikkeling, voortplanting, groei en gedrag van mariene organismen niet onderzocht. Om een oordeel te kunnen vellen omtrent de effectiviteit, impact en betrouwbaarheid van de pulskor, dient de techniek verder geëvalueerd te worden door middel van wetenschappelijk onderzoek.
 

Link: www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=319652

Foto (c) ILVO