Regeerakkoord Federale Regering (2014) | Compendium Kust en Zee

Regeerakkoord Federale Regering (2014)

In wat volgt wordt een kort sectoraal overzicht gegeven van (concrete) acties en maatregelen die opgenomen werden in het Regeerakkoord van de federale regering (2014) en die het (marien) onderzoek en het marien en maritiem beleid aanbelangen. Dit overzicht heeft louter een informerende functie en beoogt geenszins een bepaalde visie of krachtlijn van het beleid te promoten. Voor de exacte verwoording wordt verwezen naar het officiële regeerakkoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaken die het (mariene) onderzoek aanbelangen

 • De regering vindt het essentieel om het fundamenteel onderzoek in ons land blijvend te financieren.
 • De nadruk wordt gelegd op betere beleidsconcordantie ten aanzien van de Gewesten inzake onderzoek en wetenschappelijke openbare dienst (Er zal een inventaris opgemaakt worden van federale steunmaatregelen, premies en subsidies die op elk beleidsniveau aan onderzoek worden besteed).
 • De vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers wordt bestendigd.
 • De regering wil de administratieve formaliteiten voor de aanmelding van onderzoeksprojecten tot een minimum herleiden (elektronisch loket).

 

Ruimtevaartbeleid

 • De regering voorziet blijvende Belgische steun voor de Europese ruimtevaartprogramma’s (specifieke aandacht voor activiteiten ten dienste van de burgers en het beleid).
 • Alle personeel en middelen die de federale departementen aan ruimtevaart wijden worden gegroepeerd in een Interfederaal Ruimtevaartbureau met rechtspersoonlijkheid.

 

Federale wetenschappelijke instellingen (FWIs)

 • De structuur van de FWIs wordt geharmoniseerd en gemoderniseerd.
 • De nieuwe structuur gaat uit van een verzelfstandiging van de verschillende instellingen. Er wordt onderzocht of dit kan gebeuren in samenwerking met onder andere private actoren, andere overheden en academische instellingen.
 • Door middel van gedeelde diensten (zoals B&B, ICT, logistiek, bewaking, vertaling enz.) tracht men door schaalvoordeel onmisbare besparingen te verwezenlijken.
 • De regering wil synergiën tot stand brengen waar nationale en/of internationale samenwerking noodzakelijk is (Daartoe wordt een college van directeurs-generaal opgericht).
 • De FWIs beschikken elk over eigen dotatie.
 • De collecties moeten één geheel blijven en zoveel mogelijk opengesteld worden voor het publiek.
 • Er komt een sterkere controle op de werking van de instellingen, het management en het financieel beheer door middel van een beheerovereenkomst met de regering.
 • Er komt een masterplan voor de infrastructuur (gebouwen) van de instellingen.

 

POD wetenschapsbeleid

 • De POD Wetenschapsbeleid wordt afgeschaft en elders als algemene directie geïntegreerd.
 • Er komt een audit die de huidige subsidietoelagen van de POD aan instellingen in binnen- en buitenland volledig in kaart brengt, doorlicht en evalueert.
 • Medio 2015 zal de regering de huidige stromen rationaliseren met het oog op het realiseren van een netto-besparing.

 

Poolsecretariaat

 • Het Poolsecretariaat neemt de structuur aan van een ivzw waarbij de verdragsstaten een meerderheidsbelang in het bestuur aanhouden.
 • De regering wil snel contacten leggen met de andere landen (onder andere Zwitserland) om het gemeenschappelijk gebruik van mensen en materiële middelen na te gaan.

 

Digitalisering / ICT-beleid

 • De regering wil de digitalisering, de opslag van gegevens en de gegevensuitwisseling verder ontwikkelen. In dat kader zet ze het beleid van DIGIT 03 voort voor de archivering en de toegang tot wetenschappelijke gegevens.
 • De federale regering maakt werk van open data: de beschikbaarstelling van data aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de privacy.

 

Onderzoeksschip

 • Om aan de internationale verplichtingen te voldoen, is een onderzoeksschip nodig. De regering zal bekijken of er beroep kan gedaan worden op een ander onderzoeksschip. Indien dit onmogelijk is, dan zullen voor de financiering van een schip verschillende pistes onderzocht worden.

 

Zaken die het mariene en maritieme beleid aanbelangen

 

Energie

 • De regering zal de steunmechanismen voor de ondersteuning van hernieuwbare energie conformeren aan de richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 van de Europese Commissie. Dit zal onder meer bijdragen tot een betere integratie van hernieuwbare energie in de markt. In dit kader wil de regering deze nieuwe richtsnoeren toepassen op de bestaande en geplande hernieuwbare energieproductiecapaciteit op de Noordzee die nog sterk afhankelijk is van steun buiten de markt.
 • Aan ELIA en de sector zal de regering vragen om op kostenefficiënte wijze een “stopcontact op zee” voor de offshore windmolenparken uit te werken. De individuele exploitanten moeten hierbij worden betrokken.
 • De opslag van elektriciteit is één van de belangrijke uitdagingen in de volgende jaren. De regering zal het onderzoek en de ontwikkeling inzake elektriciteitsopslag alsmede de investeringen hierin aanmoedigen.
 • De regering zal er binnen een budgettair neutraal kader toe bijdragen dat op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ons land een pioniersrol blijft vervullen inzake offshore energie.

 

Leefmilieu

 • Klimaat
 • Inzake de strijd tegen de klimaatverandering zal de regering een ambitieus, effectief en realistisch klimaatbeleid bepleiten bij de Belgische standpuntbepaling ten aanzien van het Europese en internationale beleid. De regering zal daarbij voorstellen om slechts één enkele EU-doelstelling per lidstaat op te leggen: namelijk deze voor de uitstoot van broeikasgassen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie moeten als middelen worden beschouwd.
 • Samen met een flankerend beleid op het gebied van fiscaliteit, biobrandstoffen, fietsen, productnormen, federale energie-efficiënte overheidsgebouwen en spoorwegen, zal offshore windenergie de federale bijdrage vormen aan de realisatie van de Belgische doelstellingen van het klimaat-energiepakket 2020 van de EU.
 • De regering zal samen met de Gewesten werk maken van een shift naar andere vervoersmodi. In dat opzicht kan onder meer een herwaardering van de binnenvaart een positief gegeven zijn om de CO2-uitstoot in de transportsector verder te laten dalen met een positief gevolg voor de verkeerscongestie.

 

 • Marien milieu

Het nationale maatregelenprogramma dat in overleg met de deelstaten opgesteld wordt om de EU-kaderrichtlijn “mariene strategie 2020” uit te voeren, moet een effectieve en ambitieuze bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van mariene biodiversiteit. De federale regering zal dit maatregelenprogramma opstellen en uitvoeren.

 

 

Mobiliteit

 • Maritiem vervoer

De regering beschouwt de scheepvaart als een belangrijk deel van de logistieke keten. De positie van België als scheepvaartnatie in de wereld wordt geconsolideerd en versterkt door het verbeteren van de commerciële aantrekkelijkheid en competitiviteit voor de exploitanten van Belgische schepen. De huidige Belgische maritieme wetgeving wordt gemoderniseerd. Speciale aandacht gaat ook uit naar de pleziervaart met maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en regelmatig overleg met de sector.

 

Burgerlijk recht

 • De regering zal een regeling uitwerken om internationale cruiseschepen, die uitgerust zijn met een casino en/of kansspelen, toe te laten om in onze territoriale wateren kansspelen of weddenschappen te exploiteren, tot op het moment waarop zij voor anker gaan (in de haven).

 

Modernisering van de arbeidsmarkt/loopbanen

 • Het stelsel van de havenarbeid zal in overleg met de sociale partners worden gemoderniseerd.