Symposium over mariene koolstofopslag | Compendium Kust en Zee

Symposium over mariene koolstofopslag

De klimaatcrisis is een mondiale crisis dat steeds nadrukkelijker het beleid en de samenleving bepaald. Ondanks een alsmaar groeiend klimaatbewustzijn en inspanningen om de klimaatopwarming af te remmen, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de huidige en geplande klimaatmaatregelen tekort schieten om de emissiereductiedoelstellingen, zoals bestippeld binnen het Parijsakkoord, te realiseren en te voldoen aan de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Om de opwarming van de aarde te limiteren tot +1,5 °C is er naast drastische emissiereducties een bijkomende nood aan negatieve emissietechnologieën die CO2 uit de lucht kunnen halen.

In de strijd tegen de klimaatopwarming, concentreerden beleidsmakers zich totnogtoe grotendeels op de landzijde voor het identificeren en implementeren van mogelijke oplossingen. De oceaan zou in deze strijd echter een belangrijke bondgenoot kunnen zijn. Zo is berekend dat een duurzaam beheerde, klimaatmitigerende oceaan goed kan zijn voor een vijfde van de broeikasgasreductie die nodig is om klimaatopwarming te limiteren tot +1,5 °C. Daarenboven bieden alle oceaangerelateerde mitigatiemaatregelen een reeks aan positieve externaliteiten (ecosysteemdiensten zoals voedselvoorziening, kustbescherming) die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de VN Duurzaamheidsdoelstellingen.

Op 16 december organiseren EMBRC (European Marine Biological Research Center) en ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek) een symposium over mariene koolstofopslagmogelijkheden en zal ingezoomd worden op het klimaatmitigatiepotentieel van de oceaan, zeeën en estuaria. Door wetenschappers, politieke, industriële en niet-gouvernementele partijen samen te brengen beoogt het symposium het potentieel van dergelijke negatieve-emissietechnologieën en de vereiste kennisontwikkeling die nog nodig is, in kaart te brengen.

Deelnemen aan het symposium is gratis, maar inschrijven is vereist.


Voor meer informatie en inschrijvingen, kan u hier terecht.
Als u meer informatie wenst over het mariene klimaatmitigatiepotentieel van het Noordzeegebied, kan u terecht in de beleidsinformerende nota van het VLIZ: Mariene klimaatmitigatie: een wetenschappelijke synthese van de meest pertinente oplossingsrichtingen voor het Noordzeegebied