Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 | Compendium Kust en Zee

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019

Het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2014-2019) werd op woensdag 23 juli 2014 voorgesteld. Dit akkoord legt belangrijke beleidsbeslissingen vast voor de komende legislatuur. In wat volgt wordt een kort sectoraal overzicht gegeven van (concrete) acties en maatregelen die opgenomen werden in het regeerakkoord en die het (marien) onderzoek en het marien en kustgebonden beleid aanbelangen. Dit overzicht heeft louter een informerende functie en beoogt geenszins een bepaalde visie of krachtlijn van het beleid te promoten. Voor de exacte verwoording wordt verwezen naar het officiële regeerakkoord.

 

 

 

 

 

 

Zaken die het (marien) onderzoek aanbelangen

 

Administraties:

 • Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie verdwijnt. Het luik bedrijfsgerichte processen fuseert met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Ondernemen en Innovatie
 • De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO
 • De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) wordt opgeheven

 

Investeren in een excellente kennisbasis - Concrete acties:

 • Versterken onderzoeksmiddelen hoger onderwijs (waaronder Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)) en stimuleren van de samenwerking hoger onderwijs en bedrijfswereld
 • Verhoging slaagkansen projecten en mandaten FWO en eenvoudigere en transparantere procedures
 • Ontwikkeling van een strategie voor onderzoekers (loopbaanaspecten, flexibele arbeid, mobiliteit van en naar industrie, systeem van innovatiestages, etc.)
 • Steun voor open data en open access
 • Blijvende investering in onderzoekinfrastructuur (zoals ESFRI en supercomputer)
 • Een STEM-beleid met meer slagkracht (Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)) => rol voor wetenschapscommunicatie
 • Pro-actief beleid rond Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (bv. Oplossing voor huisvestingsproblematiek VLIZ)
 • Internationaliseringsstrategie onderwijs en onderzoek
 • Er wordt samen met de federale overheid gewerkt aan fiscale gunstmaatregelen voor O&O

 

Zaken die het mariene en kustgebonden beleid aanbelangen

 

Administraties:

 • Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement MOW fuseren
 • Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart worden het Agentschap Waterwegen
 • De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) gaat deel uitmaken van de SERV

 

Toerisme:

 • Met betrokken lokale besturen en andere partners de mogelijkheden onderzoeken om het maritieme en nautische verleden van Vlaanderen toeristisch te ontsluiten en als troef uit te spelen, onder meer in Antwerpen en aan de Kust
 • Ontwikkeling van een strategisch beleidsplan voor elk van de toeristische macrobestemmingen (waaronder de Vlaamse Kust) met bijhorende impulsmiddelen en promotiebudgetten

 

Mobiliteit en openbare werken:

 • Investeringen in de optimale ontsluiting van de havens:
  • Vermelding van onder meer de bouw van de Deurganckdoksluis (haven Antwerpen), de nieuwe zeesluis kanaal Gent-Terneuzen en het voorkeursalternatief “beperkte open-getijzone” voor het SHIP-project (strategisch haveninfrastructuurproject; haven Zeebrugge)
  • Uitbreiding behandelingscapaciteit van containers door middel van de ontwikkeling van de zone Saeftinghe (Saeftinghedok – haven Antwerpen)
  • Bevestiging en versterking van de rol van de havencommissaris
  • Versterking van het samenwerkingsverband Flanders Port Area
  • Verdere ontwikkeling van ontsluiting tussen de havens onderling en met het hinterland
 • Investeringen in een betrouwbaar, efficiënt en slim waterwegennetwerk (selectie):
  • Een betere hinterlandontsluiting van de haven van Zeebrugge (bv. betere doorvaart op ringvaart Brugge en mogelijk onderzoek voor binnenvaart door ingrepen langs de kust)
  • Stimulatie van permanente innovatie in zowel de waterbouw als de scheepsbouw (vergroenen, walstroom, afvalafgifte, etc.)
  • Een geactualiseerd waterrecreatieplan om het toeristisch en recreatief potentieel van de waterwegen en de kust uit te bouwen
 • Veiligheid op het waterwegennetwerk – Kustbescherming:
  • Versnelde aanpak zandopspuitingen via publiek-private samenwerking en door uitvoering van het plan Vlaamse Baaien
  • Optimalisatie van de bagger- en stortstrategie
  • Uitvoeren van de harde maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid
 • Investeringen in De Lijn – voorrang aan de reiziger:
  • Vraaggestuurd versterken van het bestaande netwerk door de uitbouw van onder meer het kustnetwerk tot een samenhangend openbaarvervoerssysteem waar de belangrijke vervoersassen tussen kleinere steden en gemeenten op aansluiten
  • Vervanging kusttram
  • Tramtunnel in het kader van het SHIP-project (haven van Zeebrugge)
  • Onderzoeken van onder meer de volgende verbindingen: Koksijde-Veurne en de spoorverbinding Brugge-Zeebrugge

 

Visserij:

 • Finalisatie Operationeel Programma en tegen eind 2014 indienen bij Europa.
 • Uitdagingen voor komende jaren:
  • Aanlandingsplicht implementeren
  • Met kustvisserij inspelen op nieuwe beperkingen vanuit het Maritiem Ruimtelijk Plan
  • Onderzoek ILVO als motor voor transitie verder versterken en samenwerking met VLIZ uitdiepen
  • Aquacultuurbeleid verder stimuleren via het opgerichte platform
  • Marktgeoriënteerd beheer met actieve rol voor de producentenorganisatie
  • Op EU-niveau pleiten voor gelijke visserij-voorwaarden voor zowel de ganse EU vloot als de niet-EU vloot die importeert

 

Natuur:

 • Bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente kustpolder-graslanden op basis van de na het openbaar onderzoek vastgestelde kaart.
 • Aanpak van de bescherming van zeezoogdieren via het soortenbesluit en een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.