Wetgeving Visserij | Compendium Kust en Zee

Wetgeving Visserij

7 resultaten
DC-MAP
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserij- en de aquacultuursector voor de periode 2017-2019
 • Thema
  • Aquacultuur
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Uitvoeringsbesluit
Decreet landbouw- en visserijbeleid

Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

 • Thema
  • Landbouw
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Vlaanderen
 • Type wetgeving
  • Decreet
Gemeenschappelijk visserijbeleid

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Verdrag van Torremolinos

Internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Internationaal
 • Type wetgeving
  • Verdrag
Verordening IOO-visserij

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • Europa
 • Type wetgeving
  • Verordening
Wet Belgische visserijzone

Wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet
Wet zeevisserij in de territoriale zee

Wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee

 • Thema
  • Visserij
 • Beleidsniveau
  • België
 • Type wetgeving
  • Wet