BANOS CSA, naar een gezamenlijk onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Noordzee en Baltische Zee | Compendium Kust en Zee

BANOS CSA, naar een gezamenlijk onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Noordzee en Baltische Zee

Binnen het nieuwe H2020 BANOS (BAltic and NOrth Sea) CSA project, gecoördineerd door BONUS EEIG, wordt beoogd een kader voor te bereiden om een gemeenschappelijk onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Baltische Zee en de Noordzee te lanceren vanaf 2021. Het doel van dit toekomstig programma is om gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten in de Baltische Zee en de Noordzee tot stand te brengen.

Het BANOS CSA consortium bestaat uit grote onderzoeksorganisaties en innovatiefondsen uit twaalf lidstaten rond deze regionale zeeën. Zij zullen werken rond de volgende vier strategische doelstellingen: het scheppen van een gezamenlijke strategische onderzoeks- en innovatie agenda, het ontwikkelen van mechanismen en tools ter implementering van het toekomstig programma, het voeren van een gecoördineerde communicatiestrategie, het opzetten van de noodzakelijke mechanismen ten behoeve van het welslagen en het creëren van een positieve impact van het toekomstig programma.

Met dit programma wil men de nationale en Europese beleidslijnen en strategieën onderbouwen ten behoeve van de regionale ontwikkeling van de Blauwe Groei in de desbetreffende regio’s. Men streeft hierbij naar een hoge mate van wetenschappelijke, administratieve en financiële integratie door Europa waardoor er sterk kan ingezet worden op het creëren van een Europese meerwaarde en impact.

Het BANOS CSA project startte op 6 november 2018 en loopt tot begin 2021. Belgische vertegenwoordiging wordt opgenomen door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), die wordt gemandateerd door het Departement Economie Wetenschap & Innovatie (EWI). Voor verdere informatie over BANOS CSA en het BONUS-programma raadpleeg de projectfolder of surf naar de website: www.bonusportal.org.