Veiligheid tegen overstromingen | Compendium Kust en Zee

Veiligheid tegen overstromingen

In de 20ste eeuw nam het gemiddeld zeeniveau op aarde jaarlijks met 1,7 mm toe. Inmiddels zit de gemiddelde globale jaarlijkse zeespiegelstijging al aan 3,4 mm per jaar, en overtreft daarmee de duurzaamheidsdoelstelling van maximum 2 cm stijging per decennium. In Oostende werd een stijging van 129 mm opgemeten tussen 1951 en 2017. Laaggelegen kustgebieden zoals in Nederland en België vertonen een verhoogd overstromingsrisico. Bovendien blijkt de Belgische kustlijn de meest bebouwde van Europa: in 2000 was ruim 30% van de kuststrook van 10 km bebouwd en bijna 50% van de strook tot 1 km van de kustlijn. Uit een toetsing van de Vlaamse zeewering in 2007 en 2008 bleek dat ongeveer een derde van de rechte kust en de kusthavens bijkomend beschermd dienden te worden tegen de impact van superstormen. Het Masterplan Kustveiligheid beschrijft de maatregelen die moeten genomen worden voor een afdoende bescherming van de kustlijn, de kusthavens en de aangrenzende laaggelegen polders tegen een superstorm met 2050 als tijdshorizon. In december 2017 initieerde de Vlaamse regering het Complex Project Kustvisie, wat een Vlaamse langetermijnaanpak wil ontwikkelen voor kustbescherming. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Veiligheid tegen overstromingen’ voor de Belgische kustzone. De Europese regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving'. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot veiligheid tegen overstromingen binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.