Landbouw | Compendium Kust en Zee

Landbouw

Landbouw is een belangrijke economische sector in de kustzone en ligt vanuit historisch perspectief mee aan de basis van de inpolderingen. De landbouw in de Europese kustregio’s (eerste 10 km) staat sterk onder druk. België volgt hierin de Europese tendens al is er een differentiatie in druk tussen de kust- en hinterlandgemeenten. De landbouw blijft echter, als onlosmakelijk onderdeel van het agro-voedingssysteem, een belangrijke economische waarde hebben met een lichte stijging op Vlaams niveau over de laatste 10 jaar. Daarnaast heeft de landbouw ook een significante impact op het mariene milieu door de afvoer van nutriënten met eutrofiëring tot gevolg. Mariene invloeden kunnen ook de landbouw onder druk zetten, met name door het proces van verzilting. In de ‘Thematekst’ wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis, socio-economische gegevens en juridische aspecten van de gebruikersfunctie ‘Landbouw’ in de Belgische kustzone. De federale en Vlaamse regelgeving die van toepassing is op deze activiteit wordt in meer detail besproken onder 'Wetgeving', terwijl de figuren en achterliggende data interactief beschikbaar worden gesteld via ‘Kustportaal’. Meer informatie over de aanwezige expertise met betrekking tot kustgebonden landbouw binnen de Belgische mariene onderzoeksgroepen en hun relevante onderzoeksinfrastructuur kan bekomen worden via ‘Onderzoeksgroepen’ en ‘Infrastructuur’.